VPIS V 1. RAZRED

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši vpišete otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva (vabilo za vpis prejmete s strani šole). Starši lahko vpišete otroka na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da želite otroka vpisati na drugo šolo, čeprav sodi otrok v naš šolski okoliš,

  • obvezno vpišete otroka pri nas,
  • na naši šoli izpolnite obvestilo o prepisu,
    • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis, ki je meseca februarja) naslovite pisno vlogo za prepis, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo, in ne živite v našem šolskem okolišu. O vlogi za prepis odloča zaprošena šola po posvetovanju oz. pridobitvi soglasja matične šole.

ODLOŽITEV ŠOLANJA ZA ENO LETO

Otroku se lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami odloži začetek šolanja za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje,

  • morate otroka najprej vpisati v 1. razred,
  • izpolniti vlogo za odložitev začetka šolanja, v katerem navedete razloge za odložitev začetka šolanja za eno leto. Če je otrok že obravnavan pri psihologu, logopedu oz. pri drugih strokovnih službah ali ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, prosimo, da nas o tem obvestite.

Sledi ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo. Pri tem so nam v pomoč strokovna poročila s strani strokovnjakov, pri katerih je otrok obravnavan, in so lahko priloga vloge. O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj. Komisijo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oz. učitelj.

ZDRAVNIŠKI PREGLED

Pred vstopom v osnovno šolo boste za otroka prejeli pisno vabilo na zdravniški pregled.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 1. RAZREDU

V prvem razredu se izvaja neobvezni izbirni predmet, to je prvi tuji jezik – angleščina. Starši boste ob vpisu prejeli obrazec s prijavnico in soglasjem za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta. S prijavo na neobvezni izbirni predmet le-ta postane obvezen in ga otrok obiskuje do konca šolskega leta.

Povzeto po: Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, spremembe in dopolnitve Ur. l. RS št.; 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 IN 46/16 – ZOFVI-K).

(Skupno 693 obiskov, današnjih obiskov 1)